Subasta pública de madeira

Pliego de condiccións:

COMUNIDADE DE MONTES VECIÑAIS EN MAN COMÚN DE STA. MARIÑA D´O ROSAL

Cño. da Salgosa, 2

A ROTEA/NOVÁS

36770   O ROSAL

V-36.121.010

———————————————————————————————————

ANUNCIA UNHA  ADXUDICACIÓN DE APROVEITAMENTOS FORESTAIS MEDIANTE POXA POR LOTES

CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES

Cuartel C: TORROSO

Referencia Catastral: 36048A047004930000FI

Mouteira: 22b :  8,365Ha

Corta mata rasa de Pinus pinaster e Pinus Radiata, para serra e puntal.

A presente súbaste conta con Acreditación de Representación, Certificado da Asemblea aprobando as cortas, e Plan de cortas axuntados o 31/03/2019 no procedemento MR604H co nº ex.: 2021/010152

A  forma de adxudicación do contrato será por poxa pública na que

cualquera interesado, poderá presentar oferta.

Cara á valoración do lote forestal, pódense poñer en contacto cos móbiles: 697 269 648 e 629 817 319, do Presidente e Secretario, respectivamente, para concertar a cita no lugar.

Para valoración das proposicións e  determinación da mellor oferta,

atenderanse dous criterios de adxudicación que necesariamente deberán ser: o mellor aproveitamento da madeira, o mellor prezo, a garantía das pesadas e o respecto do monte e as súas pistas.

A Comunidade MVNC de Sta. Mariña d´O Rosal, resérvase o dereito da concesión podendo declarala deserta.

As ofertas presentaranse a nome da COMUNIDADE DE MONTES V.M.C. DE STA. MARIÑA d´O ROSAL; Camiño da Salgosa, 2;  36770 –  A ROTEA/NOVÁS  O ROSAL

O prazo de presentación comenzará dende as 00.00 hrs. 01 de Maio at as 00.00 hrs do 29 de Maio do 2021.

As ofertas para tomar parte na licitación presentaranse en dous sobres

pechados asinados polo candidato e con indicación do domicilio a efectos de

notificacións, nos que se fará constar a denominación do sobre e a lenda

“Proposición para licitar a adxudicación do aproveitamento forestal do Monte

Torroso.” A denominación dos sobres é a seguinte:

  • Sobre A: Documentación Administrativa:

1) Documentos que acrediten a personalidade xurídica do empresario.

2) Documentos que acrediten a representación.

  • Sobre B: Oferta Económica.

Presentarase seguindo o modelo:

D. __________________________________, co domicilio a efectos de

notificacións na localidade, _________________Provincia______________,

Código Postal, _________ C/ ___________________________________, n.º ___, con DNI n.º ____________, en representación da Entidade__________

________________________, con C.I.F n.º ___________, entrado das

condicións e requisitos que se exixen para la adxudicación por procedemento

aberto (súbaste), do aproveitamento madeirable, no Monte do Torroso, en O Rosal (PONTEVEDRA), fago constar que coñezo o pliego que fai  de base ao contrato, comprometéndome a levar a cabo o obxecto do contrato polo importe de ______________ € a madeira de serra e a _____________€ a de puntal. A  este prezo haberá que engadir o IVE correspondente.

En ____________, a ___ de ________________________________ do 20__.

Firma del candidato,

Fdo.: _________________.».

Cando as ofertas sexan enviadas por correo, o empresario deberá xustificar a

data da imposición do envío na oficina de Correos, anunciando a Comunidade a remisión da oferta mediante burofax, telegrama, ou e-mail, no mesmo dia

consignando o  título completo do obxecto do contrato e o nome do candidato.

No caso de seren presentadas en man, o Secretario da Comunidade lle estenderá unha certificación.

A presentación de unha oferta supón a aceptación acondicionada polo

empresario das cláusulas do presente Pliego.

A Mesa da Xunta Rectora da Comunidade, se constituirá como Mesa de Contratación e procederá a apertura e exame dos sobres “B”, que

conteñen as ofertas económicas o trinta (30) de Maio as 12.00 hrs.

A vista das ofertas económicas presentadas, a Mesa de Contratación

propoñerá o adxudicatario do contrato quen asinara as normas da Comunidade para empresas que entren a traballar nos seus montes e o uso por ésta dos seus datos.

O órgano de contratación requirira o licitador que haxa presentado a mellor

oferta para que, dentro do prazo de cinco días hábiles, a contar dende o seguinte a aquel en que houbera recibido o requirimento, presente a documentación  acreditativa do cumprimento dos requisitos previos, en concreto a documentación xustificativa de estar ao corrente das obrigacións tributarias e das obrigacións coa Seguridade Social.

Ademais debera presentar resgardo de ingreso na conta da Comunidade de 5.000,00€ en concepto de fianza que lle será devolto unha vez terminada a corta e reacondicionado a seu estado orixinal as pistas.

De non cumprimentarse adecuadamente o requirimento en el prazo sinalado,

se entenderá que o licitador ha retirado a oferta.

No suposto sinalado no parrafo anterior, procederase a recadar a

mesma documentación al licitador seguinte, polo odren no que haxan quedado

clasificadas las ofertas

Previo a formalización do contrato, que se asinará dentro dos quince dias hábiles seguintes a aquel no que se realice a notificación da adxudicación definitiva aos licitadores e candidatos, o adxudicatario debera presentar aval bancario por 75.000,00€ ou resgardo de ingreso na conta da Comunidade de igual cantidade.

Os traballadores que actúen na extracción da madeira, deberan estar

contratados e perfectamente legalizados e cumprir a normativa de seguridade e

prevención de riscos.

As Responsabilidades e gastos que se xenaran na extracción do

aproveitamento, corta, arrastre, transporte, marcaxe, sinalamento, multas,

accidentes, etc., serán de conta e de única responsabilidade do comprador, non responsabilizándose nin, aínda subsidiariamente, o vendedor..

Do cumprimento desta obrigación responderá ante a Mancomunidade, cualquiera outro organismo público, ou privado, así como ante terceiros,  o adxudicatario.

A facturación da madeira será de xeito quincenal, e o licitador efectuará o

pago mediante transferencia bancaria dentro dos 5 primeiros días despois de recibir a factura. No caso que transcurridos os 5 días non se materialice o pagamento, procederase á suspensión da corta de máis madeira por impago.

O contrato extinguirase por incumprimento o resolución.

Considerarase causa de resolución do contrato a falla de pago do prezo,

nos prazos e formas establecidos no presente Pliego.

A aplicación das causas de resolución, seus efectos, así coma o

procedemento correspondente e a indemnización por danos e prexuicio que

proceda, se axustaran ao disposto nas disposicións de dereito privado

(Código Civil) de aplicación coas salvedades establecidas neste pliego.

O contrato terá carácter privado, sua preparación e adxudicación, se rexirá

polo establecido neste Pliego.

En cuanto a seus efectos e extinción, se rexera polas Normas do Dereito

privado.

A Odren Xurisdicional Contencioso-Administrativo será  competente para

resolver as cuestiones que se susciten na relación coa preparación e

adxudicación de este contrato.

A Odren Xurisdicional civil será a competente para resolvelas

controversias que surxan entre las

Co fin de asegurar la transparencia e o acceso público a información

relativa a la actividade contractual, e sen prexuicio da utilización de outros medios de publicidade, este procedemento atoparase dispoñible nas páxinas web: www.montesdorosal.com , Facebook/montesdorosal.