Solicitude de comunero.

SOLICITUDE DE ADMISIÓN

Dª/Dº:__________________________________________________________

Enderezo:__________________________________________ ____________

DNI:_____________________________XURADÍA:______________________

SOLICITA: Darse de alta como veciña/o comuneira/o titular da Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Santa Mariña D´O Rosal.

ADXUNTA: certificación censal

DECLARA: Que como aspirante a ser veciña/o comuneira/o titular acepto integramente, polo mero feito de solicitalo, o disposto nos Estatutos da Comunidade, os seus regulamentos e os acordos dos Órganos de Direccion.

ACEPTA: Estar enteirada/o do que significa facilitar todos estes datos persoais e ceder o uso dos mesmos a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común para que os utilice para seu funcionamento, baixo as seguintes consideracións:

A Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Sta. Mariña d´O Rosal, con C.I.F: V36121010; Mailo: comunidade@montesdorosal.com, e con enderezo postal: Camiño da Salgosa,2  A Rotea/Novas  36770  O Rosal

  • Tratara estes datos como parte dos ficheiros existentes na entidade e co fin de notificación de convocatorias as asembleas e/ou actividades e prestar servizos comunitarios de aproveitamento e/ou uso do monte veciñal.
  • Os datos proporcionados conservaranse mentres sexa comuneira/o titular da Comunidade de Montes V.M.C Sta. Mariña d´O Rosal durante os anos necesarios para o cumprimento das obrigas legais. Non se cederan a terceiros salvo nos casos que exista unha obriga legal.
  • Terá dereito a obter confirmación sobre si na Comunidade de MVMC de Sta. Mariña d´O Rosal estase tratando seus datos persoais polo tanto, ten o dereito a acceder o seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar sua supresión cando os datos xa non sexan necesarios, realizando esta solicitude mediante escrito a Comunidade de MVMC de Sta. Mariña d´O Rosal.
  • A Comunidade de Montes tratará os datos facilitados como de baixo risco, non podendo ser utilizados para tratamentos de datos persoais que inclúan datos relativos a orixe étnica ou racial, ideoloxía política, relixiosa ou filosófica, filiación sindical, datos xenéticos e biométricos, datos de saúde, e datos de orientación sexual das persoas así como cualquiera outro tratamento de datos que entrañe alto risco para os dereitos e libertades das persoas.

En O Rosal,_____de___________________de_______                  Asinado.